عنوان
اثر محلول پاشی آهن و روی و مس برافزایش میزان کیفیت و عملکرد محصول انار
نویسنده (گان)
امیر مصلحی- مجید فكری- احمد بیك محمدی-
چکیده مقاله
محلول پاشي با عناصر کم مصرف باعث افزايش کيفيت و عملکرد محصولات کشاورزي مي شود. هدف از اين آزمايش پيدا کردن سطوح مطلوب آهن و روي و مس به منظور بيشترين عملکرد و بهترين کيفيت محصول انار مي باشد. جهت اجراي اين آزمايش، باغي در روستاي علي آباد کشمر(شهرستان بردسکن، واقع دراستان خراسان رضوي) انتخاب و در ارديبهشت ماه سال1388 محلول پاشي آهن، روي و مس صورت گرفت. هر يک از عناصرآهن و روي در سه سطح(4/-2/-0) و مس در سه سطح(2/-1/-0) درصد از نمک سولفاته آنها تهيه و برروي برگ درختان انار محلول پاشي شد. نتايج حاصل از تجزيه برگ درخت انار در تير ماه و تجزيه ميوه انار در آبان ماه نشان داد که با افزايش ميزان روي عملکرد نيز افزايش يافته و بيشترين عملکرد ميوه انار در تيمار(Zn3 Fe3 Cu2) بود که از 23 کيلوگرم به ازاء هر درخت به 28 کيلوگرم نسبت به شاهد افزايش نشان داد و محلول پاشي باعث افزايش غلظت روي و مس در برگهاي درخت گرديد اما غلظت آهن افزايش معني داري نسبت به شاهد پيدا نکرد. محلول پاشي با آهن و روي و مس باعث کاهش pH آب دانه انار و افزايش ميزان اسيد هاي آلي انار شد به طوري که با افزايش هر يک از عناصر آهن، روي و مس، pH آب دانه انار کاهش پيدا کرد. ميزان ترکيدگي انار نيز با افزايش اين عناصر، کاهش پيدا کرد.

متن کامل مقاله