عنوان
بررسی شیوه رهاسازی زنبور زنده تریکوگراما در مبارزه بیولوژیک با کرم گلوگاه با هدف کاهش تلفات و افزایش کارایی زنبور و بالابردن راندمان کار
نویسنده (گان)
نیره صالح نیا-
چکیده مقاله
چکيده : مبارزه بيولوژيک با کرم گلوگاه انار به وسيله زنبور تريکوگراما و با روش توليد و توزيع تريکو کارت که حاوي تخمهاي آماده به تفريخ زنبور مي باشد چندين سال است که به اجرا درآمده و موفقيتهايي را هم در پي داشته است اما عليرغم صحيح بودن اصل کار شيوه اجرا آن هم در منطقه اي مانند فردوس که انسکتاريوم توليد در مجاورت باغات قرار داشته قابل اصلاح بوده و مي توان با تغييراتي در روش رهاسازي هم استفاده بهينه را از تخم توليدي کرد و هم مشکلات ناشي از عدم تفريخ تخم در باغات را حذف نمود. در اين روش پس از تعيين زمان ظهور اولين پروانه هاي آفت و مشخص کردن پيک پرواز ، برنامه و حجم رهاسازي تنظيم و سپس نحوه آماده سازي زنبور زنده براي انتقال به باغ مشخص گرديد. در مرحله بعد الگوهاي رهاسازي و شيوه کنترل کيفي کار تعيين و در پايان نتايج حاصله در تيمارهاي مختلف باهم مقايسه و تجزيه و تحليل گرديد و اين نتيجه حاصل شد که رهاسازي زنبور زنده با استفاده از ظروف خاص تهيه شده و با روش رهاسازي در نقاط کم با حجم بالا بهترين و کارآمدترين روش براي مبارزه با کرم گلوگاه اناردر باغاتي که بعد مسافتي زيادي با انسکتاريوم توليد ندارند مي باشد.

متن کامل مقاله