عنوان
بررسی دانش فنی بومی پرورش انار درمیان انارکاران شهرستان شهرضا
نویسنده (گان)
مهرداد پویا- - حسن ساری خانی-
چکیده مقاله
استان اصفهان با حدود 14 در صد سطح زير کشت در کشور مقام دوم را به خود اختصاص داده است. کشت و پرورش انار در شهرضا نيز سابقه طولاني دارد. ميزان سطح زير کشت و به تبع آن توليد اين ميوه بهشتي هم در سطح کشور و هم در سطح شهرستان شهرضا در چند سال اخير در حال گسترش بوده است. هدف اين پژوهش بررسي و شناسايي دانش فني بومي انارکاران شهرستان شهرضا و تطبيق آن با ديدگاههاي صاحب نظران ميباشد. در اين پژوهش از روش نمونه گيري غير تصادفي گلوله برفي استفاده شده است و هر کشاورز خبره محلي کشاورز ديگري را که در اين موضوع خبره ميدانسته معرفي کرده است. پس از جمع آوري گويه هاي بومي در موضوع پرورش انار و اعتبار سنجي ان به توسط پانلي از متخصصان کشاورزي دانشگاه بوعلي سينا مجموعه اي از دانستنيهاي سنتي کشاورزي جمع آوري شده است که بويژه در موضوع تکثير درختچه انار مورد توجه کارشناسان قرار گرفت و لذا در اين مقاله توضيح داده شده است .امروزه موضوع دانش فني ،در سطح جهاني و همچنين ملي، بسيار بحث بر انگيز بوده است . طرح مباحث پايداري در توسعه روستايي در سالهاي اخير اهميت استفاده از دانش بومي فني را دو چندان کرده است. بخصوص از اين جهت که شکاف در حال گسترشي بين کارشناسان با تحصيلات دانشگاهي و کشاورزان همواره وجود داشته است . بنظر ميرسد انجام پژوهشهايي در جهت شناسايي دانش فني بومي و بويژه درخواست نظر فرهيختگان دانشگاهي در موضوعات کشاورزي ميتواند ضمن شناسايي نکات ضعف و قوت دانش بومي ،گام مهمي در راستاي کم کردن فاصله ارتباطي موجود بين اين دو گروه و تسهيل فرايند توسعه پايدار روستايي باشد.

متن کامل مقاله