عنوان
تاثیر بستر و رقم بر روی ریشه‌دهی قلمه‌های انار
نویسنده (گان)
اسماعیل سیفی - فائزه فرشیدنیا-
چکیده مقاله
اين آزمايش بر روي چهار رقم انار بومي گرگان به نام‌هاي دانه‌سفيد، سرخدان، ملس و ترش جلين انجام گرديد. در اسفند قلمه‌هاي خشبي با طول حدود 20 سانتيمتر تهيه و در گلدان در سه بستر ماسه، پوشال چوب (خاک‌اره درشت) و مخلوط (1/4 پرلايت، 1/4 بستر پوسيده قارچ و 1/2 خاک باغچه) در قالب طرح فاکتوريل کاملا تصادفي با سه تکرار کشت شدند. نتايج نشان داد که بين ارقام تفاوت معني‌داري از نظر درصد ريشه‌دهي وجود دارد (0/026 =P )، ولي بين بستر‌ها تفاوت معني‌دار ديده نشد (0/588 = P). رقم دانه‌سفيد بيشترين ريشه‌زايي (84%) و رقم ترش جلين کمترين ريشه‌زايي (50%) را نشان دادند. سپس داده‌هاي مربوط به تعداد و طول شاخه‌ها و حجم و طول ريشه‌ها فقط در قلمه‌هاي ريشه داده اندازه‌گيري شدند. نتايج نشان داد که بين بستر‌ها هيچ تفاوت معني‌داري وجود نداشت و بين ارقام فقط از نظر طول ساقه اختلاف بسيار معني‌دار (0/004 =P ) ديده شد. ارقام سرخدان و ملس بيشترين طول ساقه (به ترتيب 66/7 و 50/7 سانتيمتر) و رقم ترش جلين کمترين طول ساقه (31/4 سانتيمتر) را داشتند. نتايج همچنين نشان داد که بين تعداد ساقه، طول ساقه، حجم ريشه و طول ريشه ارتباط مثبت و معني‌دار برقرار بود، بطوريکه با افزايش يکي بقيه نيز افزايش پيدا مي کردند. ولي بين قطر قلمه و بقيه داده‌ها و همچنين درصد ريشه‌زايي رابطه معني‌داري نبود.

متن کامل مقاله