عنوان
بررسی اثر محلولپاشی غلظت های مختلف سولفات آهن و سولفات روی بر كاهش عارضه سفیدی رنگ دانه انار رقم شیشه كپ در منطقه فردوس
نویسنده (گان)
حمیدرضا ذبیحی-
چکیده مقاله
چكيده انار يكي از محصولات مهم باغباني است كه در نواحي نيمه گرمسيري و حواشي كوير ايران كشت شده است و نقش زيادي در وضعيت اقتصادي مردمان اين مناطق دارد.در سال هاي اخير به دليل كيفيت خوب انار ايران اين محصول گران بها مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان واقع شده است.به منظور بررسي اثر محلولپاشي غلظت هاي مختلف سولفات آهن و سولفات روي بر از بين بردن و يا كاهش عارضه سفيدي رنگ دانه انار رقم شيشه كپ طرحي به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار به مدت يك سال در باغي در منطقه انار كاري برون شهرستان فردوس كه اين عارضه در سالهاي قبل در آن مشاهده شده بود اجرا گرديد.تيمارهاي طرح شامل فاكتور اول محلولپاشي غلظت هاي مختلف سولفات آهن (0 3 و 6 درهزار) و فاكتور دوم غلظت هاي مختلف سولفات روي(0 3 و 6 در هزار ) بود.باغ مورد نظر با مشورت كارشناس باغباني منطقه ( آقاي مهندس عطا حسيني ) انتخاب و رقم انار باغ(شيشه كب) و وجود عارضه سفيدي دانه در سال قبل در اين باغ به تاييد ايشان رسيد . فاصله در خت ها 5/2 *3 متر و سن باغ حدود 12 سال بود.نتايج حاصل حاكي از آن است كه محلول پاشي توانسته است غلظت عناصر مورد نظر را به طور معني داري در برگ انار افزايش دهد (در سطح 1%) . براين اساس بيشترين غلظت هردو عنصر در برگ از سطوح محلول پاشي شش در هزار به دست آمد. اثر متقابل تيمارهاي آهن و روي بر غلظت آهن در برگ انار نيز در سطح 1 درصد معني دار بود و بيشترين غلظت آهن در برگ از تيمار توام محلول پاشي سولفات روي و سولفات آهن در غلظت 6 در هزار بدست آمد. نمونه هاي انار در آزمايشگاه بخش تحقيقات خاك و آب اناليز شد و غلظت عناصر غذايي در آب انار تعيين گرديد نتايج نشان داد كه اثر خالص محلولپاشي سولفات آهن بر غلظت آهن آب انار معني دار نبود اما اثر خالص محلول پاشي با سولفات روي باعث افزايش غلظت روي در آب انار شد رنگ دانه انار در تيمارهاي شش درهزار سولفات روي و تيمار سه در هزار سولفات روي بعلاوه سه در هزار سولفات آهن قرمزتر بود اما به نظر مي رسد که عوامل ديگري از جمله عوامل اقليمي نيز مي تواند در ايجاد عارضه سفيدي دانه انار دخالت داشته باشند... با توجه به نتايج بدست آمده و با عنايت به آهکي بودن خاکهاي منطقه و بالا بودن پ هاش خاک و آب آبياري محلولپاشي سولفات روي و سولفات آهن با غلظت سه در هزار از هر کدام توصيه مي شود کلمات کليدي: انار، دانه سفيدي، آهن ، روي، تغذيه

متن کامل مقاله