عنوان
بررسی تغییرات پوسیدگی میوه انار در شرایط اتمسفر تعدیل یافته
نویسنده (گان)
نیما خالدی-
چکیده مقاله
به منظور حفظ کيفيت و افزايش عمر انباري انار، آزمايشي در قالب طرح پايه کاملا تصادفي با سه تکرار با استفاده از روش بسته بندي در اتمسفر تعديل يافته (MAP) انجام گرفت. تيمارها شامل دماي 25 درجه سانتيگراد (دماي معمولي اتاق) و ترکيب گازي در دو سطح (A) CO2%40 + N2 %60 و سطح (B) CO2 %10 + N2%90 و در جار شيشه اي بود. در طول مدت نگهداري ميزان رشد قارچ Aspergillus flavus يکي از عوامل پوسيدگي ميوه انار مورد اندازه گيري قرار گرفت. نتايج آزمايش نشان داد که ميوه هاي بسته بندي شده تحت شرايط ترکيب گازي سطح (A) CO2%40 + N2 %60 ميزان رشدش نسبت به شاهد کمتر بوده و پوسيدگي با سرعت کمتري اتفاق افتاد.

متن کامل مقاله