عنوان
بررسی تاثیر قطر قلمه انا ر در رشد رویشی ، توأم با مصرف ریز مغذی ها در خزانه انار در شهرستان ساوه
نویسنده (گان)
محمد رضا حسنی-
چکیده مقاله
شناخت مسائل کاشت گياهان مختلف در هر منطقه يکي از اولين اقداماتي است که مي بايد در جهت توسعه کشت و بالا بردن ميزان محصول آنها انجام گيرد .در اين ميان مسئله ازدياد گياهان از اهميت خاصي برخوردار بوده و ازدياد انار نيز مانند ساير گياهان از اهميت بالايي برخوردار مي باشد شهرستان ساوه از نظر آب و هوايي به علت نزديک بودن به کوير مرکزي داراي آب و هواي نيمه گرمسيري و بياباني است. که سطح زير کشت باغات انار 7000هزار هکتار مي با شد و يکي از بهترين اراضي کشاورزي براي توسعه کشت باغهاي انار است که در همين راستا توسعه انار به علت وضعيت اقتصادي و بازار پسندي آن و همچنين ارزش افزوده محصولات فرآوري شده آن،در سطح بالايي است که امکان صادرات آن به صورت تازه خوري ،کنسانتره ،رب انار و ساير محصولات فرآوري شده وجود دارد.لذا باغداران براي اين مهم اقدام به تبديل کردن باغات قديمي به باغات جديد با سيستمهاي مکانيزه آبياري قطره اي و کاهش تعداد درختان و ارقام در هکتار مي نمايند که براي احداث آن ابتدا قلمه ها را در خزانه ريشه دار مي کنند و سپس در سال بعد به زمين اصلي انتقال مي دهند لذا براي تحقيق و بررسي انتخاب قلمه هاي مناسب از لحاظ قطر و تاثير کود هاي ريز مغذي آزمايشي به صورت فا کتوريل در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با 3تکرار در منطقه ساوه در يکي از خزانه ها که 12 هزار قلمه انار براي تکثير کاشته شده بود انجام گرفت . و صفاتي شامل تعداد شاخه اصلي ،تعداد شاخه فرعي ،ارتفاع شاخه اصلي اندازه گيري شد. سپس داده هاي حاصله را با نرم افزارهاي Minitab ,Spss مورد تجزيه و تحليل آماري قرار داديم با توجه به نتايج بدست آمده از جدول(1) تعداد شاخه هاي اصلي توليد شده با قطر هاي متفاوت توأم با مصرف کود Micro 20-20-20 نسبت به شاهد در سطح 1% و5% معني دار شده اند و تعداد بيشتر شاخه هاي فرعي توليد شده از قطر قلمه هاي 30-25 ميليمتر در سطح 1%معني دار گرديده است. و همچنين کاربرد کود Microنيز در افزايش ارتفاع شاخه هاي اصلي در بين تيمارها در سطح 1%اختلاف معني داري را نشان داد.

متن کامل مقاله