عنوان
جایگاه اقتصاد در توسعه بازار گردشگری روستایی (نمونه موردی انار)
نویسنده (گان)
ابوالفضل پوریان-
چکیده مقاله
در گردشگري روستايي براي كسب مزايا و مطلوبيت ها ، ميبايست کليه عوامل و متغيرهاي تأثيرگذار در اين امر شناسايي و اولويت بندي شده و متناسب با آن سياست گذاري و برنامه ريزي لازم صورت گيرد. توجه به صنعت گردشگري و چگونگي مديريت و بهره برداري موثر از آن بايد جزو اولويت هاي اصلي نظام اقتصادي ، اجتماعي مناطق داراي پتانسيل گردشگري قرار گيرد، تا با بهره گرفتن از اثرات بي شمار اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و … آن گام موثري در توسعه همه جانبه يک ناحيه، منطقه يا کشور برداشته شود. ايران نيز به عنوان يکي از کشورهاي داراي پتانسيل از اين امر مستثني نيست و توسعه گردشگري در کشورمان نيازمند يک نظام مديريتي قوي و خستگي ناپذير است. شناساندن زمان برداشت محصولات ويژه کشاورزي و برگزاري آداب و آئين هاي سنتي و مذهبي را ، از جمله راهکارهاي نيل به اين اهداف است ، اعلام زمان برداشت محصول انار در صورتي که بصورت برنامه ريزي شده باشد ، سبب جذب گردشگران و در پي آن حذف واسطه ها و رونق بازار اين محصول و همچنين در رشد اقتصادي و صادرات آن به داخل و خارج از کشور نيز تاثير مستقيم خواهد داشت .

متن کامل مقاله