عنوان
بررسی حاشیه بازاریابی انار؛ مطالعه موردی: استان فارس
نویسنده (گان)
سید محمد رضا اکبری- لادن یدالهی- عنایت اله تفضلی-
چکیده مقاله
انار درختي با گلهاي کامل و متعلق به تيره انارسانان مي باشد. اين گياه بومي آسياي مرکزي و غربي بوده و هزاران سال است که زير کشت درآمده است. مهمترين مناطق کشت انار در ايران، ساوه، فارس، يزد و دامغان مي باشند. با توجه به اهميت توليد انار در اقتصاد كشاورزي استان فارس و مستعد بودن شرايط اقليمي براي توليد اين محصول، هدف از انجام اين مطالعه بررسي حاشيه بازاريابي انار اين استان مي باشد. اطلاعات و داده هاي مورد نياز از طريق جهاد کشاورزي استان بدست آمده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج بدست آمده از اين مطالعه نشان مي دهد كه توليد، صادرات و شاخصهاي هزينه هاي حمل و نقل از مهمترين عوامل تاثير گذار بر حاشيه بازاريابي انار است. و همچنين حاشيه کل محصول ذکر شده بيشتر از حاشيه عمده فروشي و حاشيه خرده فروشي مي باشد. در پايان نيز پيشنهاداتي در جهت افزايش سودآوري محصول و همچنين افزايش انگيزه توليد كنندگان ارائه شده است.

متن کامل مقاله