عنوان
بررسی عوامل موثر بر صادرات محصول انار در ایران
نویسنده (گان)
لادن یدالهی- سید محمد رضا اکبری- سید نعمت اله موسوی-
چکیده مقاله
صادرات نقش اساسي وتعيين كننده را در استقلال وتعالي اقتصادي دارد وسياست توسعه صادرات بخشي از سياست بازرگاني خارجي كشورها راتشكيل ميدهد ودستيابي به ان مورد توجه تمام كشورها ميباشد . صادرات محصولات كشاورزي نقش عمده اي درصادرات غير نفتي داشته وصادرات اين بخش نسبت به بخشهاي ديگر ازثبات بيشتري برخورداراست . لذا هدف از انجام اين مطالعه بررسي عوامل موثر بر صادرات محصول انار در ايران مي باشد. داده هاي مورد نياز از طريق سازمان جهادکشاورزي و بانک مرکزي ايران جمع آوري و با استفاده از روش ARDL مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه توليد ناخالص داخلي كشور، قيمتهاي نسبي صادرات ومصرف داخلي برعرضه صادرات محصولات كشاورزي تاثير معني دار دارند. همچنين اثرنرخ ارز موثر صادراتي برعرضه محصولات كشاورزي معني دار نيست كه اين خود دليلي برنامناسب بودن سياستهاي ارزي دولت در زمينه صادرات محصولات كشاورزي بوده است .

متن کامل مقاله