عنوان
مزیت نسبی تولید و صادرات انار در استان فارس
نویسنده (گان)
سید محمد رضا اکبری- محسن رضایی میرقائد-
چکیده مقاله
مزيت نسبي توليد يك محصول معياري براي ارزيابي سودآوري اجتماعي فعاليت هاي توليدي به حساب مي آيد. هدف كلي اين مطالعه بررسي مزيت نسبي توليد و صادرات محصول انار كه از محصولات عمده باغي ايران است، مي باشد. به اين منظور از شاخصDRC براي تعين مزيت نسبي توليد، RCAشاخص مزيت نسبي آشكار شده، استفاده شد. اطلاعات مورد نياز از طريق مصاحبه با باغداران، کارشناسان مربوطه و انتشارات سازمان جهاد کشاورزي تهيه گرديده است. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان دهنده مزيت نسبي قابل ملاحظه توليد انار در استان فارس است (RCA>1).

متن کامل مقاله