عنوان
بررسی مناطق مستعد کشت انار به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی gis در استان خراسان رضوی
نویسنده (گان)
فرشاد طهان-
چکیده مقاله
در اين پژوهش به دنبال تعيين مناطق مستعد کشت انار با توجه به عوامل موثر در کشت انار در استانه خراسان رضوي و جنوبي هستيم. براي تحقق اين امر عناصر اقليمي ، دما ، بارش و نم نسبي در سالهاي 1374 الي 1389 و نقشه هاي شيب ، جهت شيب ، کاربري اراضي و پوشش گياهي تهيه و پردازش قرار گرفت . آمار سطح زير کشت و تغييرات گياه انار در طي اين سالها را جمع آوري نموده و با نرم افزار اکسل و spss مورد پردازش قرار گرفته و نواحي مستعد کشت انار مورد استخراج گرديد. در نهايت با استفاده ازروش تحليل سلسله مراتبي ahp ايستگاه هاي منطقه مورد را براساس مناطق مستعد کشت رتبه بندي شدند و در محيط نرم افزاري gis به نقشه هاي رقومي تبديل شدند و در نقشه نهايي مناطق مناسب کشت مشخص گرديده است. نتايج چنين نشان داده است که شرايط اقليمي نقش مهمي در کشت انار و نحوه پراکنش آن دارد. در اين نوشتار به دنبال بررسي مناطق مناسب کشت انار که بيشترين عملکرد را داشته باشد به کمک سيستم نرم افزار gis خواهيم پرداخت.

متن کامل مقاله