عنوان
پایش شدت خشکسالی با استفاده از شاخص استاندار بارندگی Spi در سیستم سامانه اطلاعات جغرافیایی Gis
نویسنده (گان)
فرشاد طهان-
چکیده مقاله
خشکسالي پديده اي است که تعاريف گوناگوني براي آن عنوان شده ولي به طور کلي تعاريف مفهومي از خشكسالي عبارت است از يك دورة ممتد كمبود بارش كه منجر به صدمه زدن محصولات زراعي و كاهش عملكرد مي شود .كشور ايران با توجه به وضعيت جغرافيايي و اقليمي خود، همچون بسياري از كشورهاي منطقه ي خاورميانه و شمال آفريقا در وضعيت مناسبي از لحاظ تامين آب قرار ندارد. خسارت واثرات نامطلوب ناشي ازخشكسالي به حدي است كه بعضي ها خسارت آن رابيشتر از ساير بلاهاي طبيعي مثل سيل و زلزله مي دانند. استان خراسان رضوي متشكل از شهرستانهاي تربت جام، تربت حيدريه، سبزوار، سرخس، مشهد، گناباد، ، قوچان، نيشابور مي باشد كه مهمترين آن شهر مشهد مي باشد. براي بدست آوردن خشكسالي بايد مقدار نزولات جوي استان خراسان رضوي را درطي سالهاي 1385 تا 1388 را جمع آوري نمود و پهنه بندي خشکسالي را با شاخص استاندارد بارندگي Spi انجام داده که در چه سالهايي در استان خراسان رضوي پديده خشکسالي رخ داده است. پس از بررسي خشکسالي، با نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافيايي Gis مقدار تغييرات را نشان خواهيم داد. در اين نوشتار بررسي پهنه بندي خشکسالي را، با شاخص استاندارد بارندگي Spi و نشان دادن آن در سامانه اطلاعات جغرافيايي Gis خواهيم پرداخت .

متن کامل مقاله