عنوان
بررسی زیان های اقتصادی- اجتماعی خشکسالی بر روی گیاه انار طی سالهای 1374 الی 1389
نویسنده (گان)
فرشاد طهان- احمد قیدی-
چکیده مقاله
خشکسالي پديده است که همواره با شرايط آب وهوايي ايران که داراي اقليم خشک ونيمه خشک مي باشد همراه بوده است. استان خراسان رضوي به دليل قرارگرفتن مرقد مطهر حضرت رضا (ع) در اين استان ، اين استان نسبت به ديگر استانها از اهميت و ارجهيت خاصي برخوردار گرديده است. خشکسالي اقتصادي- اجتماعي به خشکسالي اطلاق مي گردد که حداقل دو يا چند سال متمادي خشکسالي هواشناسي اتفاق افتاده باشد. براي سنجش خشکسالي شاخص هاي بسياري وجود دارد که مي توان به شاخص شاخص رطوبت محصول ، شاخص پالمر ، شاخص SWSIو ... اشاره کرد ولي از همه ساده تر و بهتر شاخص استاندار spi مي باشد که با داشتن اطلاعات بارندگي بلند مدت مي توان به محاسبه پهنه بندي خشکسالي پرداخت( در برخي منابع به شاخص استاندار spi را شاخص هواشناسي هم معرفي کرده است). پس از بدست آوردن شاخص spi براي هر سال ، مي توان ديد در چه سالهايي خشکسالي اقتصادي- اجتماعي رخ داده است واثرات آن را بر روي گياه انار پي برد. در اين نوشتار برانيم تا با بررسي خشکسالي اقتصادي اجتماعي واثرات نامطلوب آن بر روي گياه انار خواهيم پرداخت.

متن کامل مقاله