عنوان
در تشخیص كرم گلوگاه در انارMRI استفاده از روش غیرتخریبی
نویسنده (گان)
حمیده فاطمی- مجید عزیزی- قربان صفاییان لایین- هادی زارع-
چکیده مقاله
انار يكي از محصولات مهم و استراتژيك ايران محسوب مي شود اما وجود كرم گلوگاه منجر به بروز مشکلاتي در انبارداري و بخصوص صادرات اين محصول گرديده است. اين آفت در مراحل اوليه قابل تشخيص نيست و حين انبارداري فعاليت لارو اين آفت موجب لهيدگي، ترشيدگي و سياه شدن رنگ ميوه مي شود مي تواند منجر به ضايعات اين محصول تا حد45 درصد گردد. روش مرسوم در تشخيص ميوه هاي آلوده قبل از صادرات استفاده از پمپ باد است كه روشي با دقت کم، وقت گير وتخريبي است ولذا استفاده از يک روش غير تخريبي، سالم و بادقت بالا ضروري به نظر ميرسد. تکنيک MRIبه عنوان يك روش سالم، غيرتخريبي و بادقت بالا براي اطلاع از وضعيت دروني ميوه ها در کشورهاي ديگر بکار گرفته شده است. در اين تحقيق براي اولين بار در ايران با استفاده از روشMRI امكان تشخيص اين عارضه در ميوه هاي مشکوک به آلودگي مورد بررسي قرار گرفت. نمونه هاي مشكوك به آلودگي در پاييز 1388 از باغات آلوده جمع آوري شده و به بيمارستان قائم مشهد انتقال يافتند و با استفاده از دستگاه MRI پزشكي مدلPHILIP نيم تسلا عكس برداري انجام شد. سپس با برش دادن ميوه ها وضعيت دروني آن ها مطالعه گرديد و تصاوير بدست آمده از روش MRI با وضعيت واقعي ميوه ها مطابقت داده شد. نتايج اين تحقيق نشان داد که تصوير برداري با T1 به خوبي وضعيت دروني ميوه انار را نشان ميدهد و از اين روش ميتوان در تعيين ميوه هاي آلوده استفاده نمود.

متن کامل مقاله