عنوان
قهوه¬ای شدن دانه¬های انار و چشم¬انداز راهکارهای مناسب جهت جلوگیری و کاهش این ناهنجاری فیزیولوژیکی سید حسین میردهقان استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی¬عصر (عج)، رفسنجان میوه ان
نویسنده (گان)
سید حسین میردهقان-
چکیده مقاله
ميوه انار با داشتن ترکيبات متنوع و مفيد که مصرف آن باعث سلامتي و شادابي مي¬شود، در دهه¬هاي اخير کانون توجه پژوهش¬گران داخلي و خارجي بوده است. کارتنوئيدها، آنتوسيانين¬ها و ترکيبات فنلي باعث ايجاد خاصيت ضد اکسيداسيوني در انار شناخته شده است، که طي فصل رشد دستخوش تغييرات زيادي مي¬گردد. در چند سال اخير قهوه¬اي شدن قسمت خوراکي ميوه که به عنوان رنگ¬پريدگي و قهوه¬اي شدن دانه شناخته شده است، باعث نرم شدن، تغيير رنگ، بدشکلي و تغيير طعم و عطر دانه¬هاي شده و در نهايت ميوه صدمه ديده براي مصرف مناسب نمي¬باشد. همچنين ميوه آسيب ديده به طور قابل توجه¬اي آنتوسيانين و اسيداسکوربيک کمتر و ميزان¬ تفس، مالون-دي¬آلدئيد، اسيدهاي آمينه، اسيد پيرويک و فعاليت آنزيم¬هاي سوپر اکسيد دسموتاز، پراکسيداز و پلي¬فنل اکسيداز بيشتري در قسمت خوراکي ميوه آسيب ديده دارد. اين ناهنجاري در ميوه¬هاي بزرگتر، ميوه¬ها با مواد جامد محلول بيشتر، ميوه¬هاي داراي رنگ کمتر در قسمت خوراکي و آن¬هايي که در زمان مناسب برداشت نگردند، بيشتر مشاهده شده است، ولي هيچ¬گونه علايم ظاهري از وقوع ناهنجاري در پوست و شکل ميوه مشاهده نمي¬شود. اگرچه دليل ايجاد اين ناهنجاري به طور دقيق مشخص نيست، ولي شيواشان¬کارا و همکاران (2004) از بين رفتن غشاء پلاسمايي در اثر تنش اکسيداتيو را به عنوان عامل ايجاد ناهنجاري معرفي نمودند. استراتژي¬هاي زيادي براي مقابله با اين ناهنجاري در نظر گرفته شده است، که شامل شناسايي و گزينش ارقام مقاوم، افزايش پتانسيل ضداکسيداسيوني ميوه، بهبود تغذيه گياه و افزايش ويژگي¬هاي انعکاسي نور ميوه مي¬باشد، و در اين مقاله چگونگي انجام آن¬ها مورد بحث قرار مي¬گيرد.

متن کامل مقاله