عنوان
بررسی نقش ICT بر بازاریابی محصولات باغی با تاکید بر انار منطقه شادمهر
نویسنده (گان)
هدا بهبودی-
چکیده مقاله
هدف کلي اين پژوهش ، بررسي تاثير اقتصادي تجارت الکترونيک بر بازاريابي محصول انار منطقه شادمهر از توابع شهرستان مه ولات مي باشد. جامعه آماري مورد نظر شامل کليه انار کاران باسواد ساکن روستاهاي دارنده مرکز ICT در بخش شادمهر است. جامعه آماري براساس روش سرشماري 79 نفر برآورد گرديد.روايي پرسشنامه به کمک نظرخواهي از اساتيد دانشگاه و کارشناسان اجرايي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي به دست آمد.پايايي ابزار پژوهش با انجام آزمون مقدماتي و کسب ضرايب آلفاي کرونباخ براي متغيرهاي وابسته تحقيق 875/0 مورد تأييد قرار گرفت.نتايج حاصل از يافته هاي توصيفي نشان داد 78 درصد انار کاران منطقه معتقد هستند که مراکز ICT اثر مثبت و معني داري بر روي سودمندي اقتصادي حاصل از کاهش طبقات فروش و عرضه محصول در سطح بازار مصرف دارد و پيامدهاي اقتصادي مطلوبي را به بار مي آورد.نتايج همبستگي نشان داد که بين سن ، وضعيت اقتصادي و سطح زيرکشت با نحوه پاسخگويي به سئوالات اقتصادي رابطه معناداري وجود ندارد اما ميان سطح سواد و مولفه هاي اقتصادي مورد بررسي در اين تحقيق تفاوت معناداري وجود دارد.از سوي ديگر عوامل اقتصادي ICT به يک ميزان بر روي توسعه بازاريابي محصول موثر نمي باشد و عواملي نظير پيامدها ، محدوديتها و سودمندي ها به ترتيب بر توسعه بازاريابي موثر مي باشند.

متن کامل مقاله