عنوان
ردیابی چند شکلی ژنتیکی در انار بر اساس ژن های کلروپلاستی دخیل در فتوسنتز
نویسنده (گان)
زهرا حاجی احمدی- مجید طالبی-
چکیده مقاله
انار يکي از گياهان باغي مهم محسوب مي¬شود که داراي ترکيبات گوناگون مانند پتاسيم و پلي فنل¬هاي آنتي¬اکسيدان است. بخشي از چرخه¬ي توليد اين ترکيبات در درون پلاستيدهاي گياه قرار دارد، بنابراين مطالعه¬ي ژن¬هاي کلروپلاستي مي¬تواند به شناسايي هرچه بيشتر مکانيزم توليد اين ترکيبات کمک کند. در اين تحقيق ناحيه¬ي¬ ژنيpetA-psaJ (شامل¬ ژن¬هاي petA ,psbJ, psbL ,psbF, psbE, petL, petG, trnAtrp, psaJ ) با هدف توالي¬يابي و تجزيه و تحليل فيلوژني در گياه انار و رابطه¬ي آن با گياه مورد استفاده شد. گياه مورد به عنوان داده¬¬ي خارج گروهي از خانواده¬ي Myrtaceae است که انار نيز ابتدا از نظر گياهشناسي در اين خانواده قرار گرفته بود. DNA کلروپلاستي از برگ¬هاي انار وحشي، اهلي ، زينتي و مورد استخراج گرديد و ژن¬هاي مورد نظر توسط واکنش PCR با آغازگرهاي اختصاصي که بر اساس توالي DNA همرديف شده با ساير گياهان طراحي گرديده بودند، تکثير شدند. محصولات واکنش¬هاي PCR توالي يابي شدند و بر اساس داده¬هاي حاصل از توالي¬يابي نزديک¬ترين گونه از لحاظ تکاملي به انار گونه Myrtus communis تشخيص داده شد. گونه¬ي Syzygium cumini که از خانواده¬ي Myrtaceae است نيز در کنار اين دو گياه قرار گرفت.

متن کامل مقاله