عنوان
تعیین تاثیر عصاره انغوزه بر میزان پارازیتیسم و تلفات زنبور تریکوگراما پارازیتویید تخم کرم‌گلوگاه‌انار در شرایط آزمایشگاهی
نویسنده (گان)
علی جعفری ندوشن - مهدی شمس زاده - محمد امین سمیع- مرضیه خلیلی-
چکیده مقاله
چکيده: استفاده از دورکننده ها مي‌تواند در كنترل تلفيقي كرم گلوكاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell نقش داشته باشد. يكي از دور كننده‌هاي طبيعي در دست بررسي در باغات انار عصاره انغوزه مي‌باشد به منظور تعيين تاثير عصاره انغوزه بر ميزان پارازيتيسم و تلفات زنبور Trichogramma. brassicae آزمايشاتي در شرايط آزمايشگاهي با يک تيمار 3 در هزار و شاهد در 4 تکرار و هر تکرار 18 عدد تخم در سه آزمايش جداگانه انجام شد. تخم هاي 24 ساعته کرم گلوگاه انار به مدت 10 ثانيه در محلول 3 درهزار انغوزه غوطه‌ور و سپس در اختيار يک زنبور ماده قرار گرفت بعلاوه تعداد 30 عدد تخم پارازيته شده در 3 تکرار در در محلول انغوزه غوطه ور شده، پس از 3 روز تعداد زنبورهاي خارج شده از آن‌ها ياداشت شدند. تجزيه و تحليل آماري نشان داد که بين تعداد تخم‌هاي پارازيت‌شده در تيمار و شاهد) (F1,6=24.3, P=.003 و بين خروج زنبورهاي نر F1,6=12.78, P=.012) ( و ماده از تخم‌هاي پارازيته (F1,6= 2.98 , P=.135) اختلاف معني دار وجود دارد و بين تعداد زنبورهاي خارج شده از تخم هاي پارازيته شده با(F1,6=0 , P=1 ) اختلاف معني دار نيست اين نتايج نشان مي دهد تيمار انغوزه نه تنها باعث فرار زنبور پارازيتوييد و کاهش پارازيتيسم نمي‌شود بلکه در تحريک آنها نيز موثر است و در تفريخ تخم هاي پارازيته شده نيز اثر منفي ندارد.

متن کامل مقاله