عنوان
تكامل فیزیولو‍ژیك انار
نویسنده (گان)
مهشید رهبری- مهران اعلمی- كتایون مهدوی خزاعی-
چکیده مقاله
انار با نام علمي Punica granatum L يکي از قديمي ترين ميوه¬هايي است که در مناطق وسيعي از کشورهاي گرمسيري و نيمه گرمسيري به¬ويژه منطقه مديترانه کشت مي¬شود. درخت اين ميوه پر شاخ و برگ با شاخه¬هاي نامنظم، كم و بيش خاردار بوده و گل¬هاي قرمز ارغواني و گاهي سفيد بر روي آن ديده مي¬شوند. ميوه آن کروي و داراي دانه هاي خوراکي مي¬باشد. مطالعات فيزيولوژيک نشان مي¬دهند که انار، ميوه اي نافرازگرا بوده و پس از برداشت قابليت رسيدن ندارد. به همين دليل هنگام برداشت بايد به¬طور کامل رسيده و ويژگي¬هاي ارگانولپتيکي مطلوبي را نشان¬ دهد. دما، رطوبت نسبي و ترکيب اتمسفر از مهمترين فاکتورهاي محيطي هستند که روي عمر انباري محصول تاثير دارند. با توجه به اين¬که زمان كاشت و برداشت، روش برداشت و شاخص هايي که براي تعيين بلوغ و رسيدن به کار مي¬روند، تاثير زيادي بر ويژگي¬هاي کيفي محصول پس از برداشت خواهند داشت، در اين تحقيق سعي بر اين است که با بررسي فيزيولوژي و رفتار تنفسي انار و واکنش آن به دما و رطوبت نسبي و تركيب اتمسفر انبار، همچنين شاخص هاي بلوغ، رسيدن و زمان برداشت انار، روش¬هاي مناسبي براي افزايش عمر انباري و ويژگي¬هاي کيفي و بازار پسندي اين محصول ارائه گردد.

متن کامل مقاله