عنوان
بررسی بیمه محصولات کشاورزی در ایران؛ مطالعه موردی ( محصول انار )
نویسنده (گان)
لادن یدالهی- سید محمد رضا اکبری-
چکیده مقاله
وابستگي فراوان بخش کشاورزي به طبيعت، موجب شده است كه فعاليتهاي اين بخش عظيم اقتصادي كشور، تحت الشعاع تغييرات مداوم و مستمر زيست محيطي قرار گرفته و توليد محصولات كشاورزي تحت تاثير طيف وسيعي از خطرات طبيعي قرار گيرند. در مطالعه جاري با بررسي نوسانات عملكرد در هكتار انار در ايران، امكان استفاده از بيمه محصولات كشاورزي براي كاهش ريسك ناشي از اين نوسانات بررسي شد. داده ها و اطلاعات مورد نياز از طريق صندوق بيمه محصولات کشاورزي و سازمان جهادکشاورزي ايران جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج بدست آمده نشان داد که با توجه به نوسانات بالا و غير قابل پيش بيني عملكرد محصول انار در ايران استفاده از ابزار و سياست هاي مناسب جهت كاهش ريسك حاصل از اين نوسانات ضروري است. در اين راستا عملكرد تخمين شده، خسارات انتظاري، حق بيمه و نرخ بيمه محصول انار محاسبه شد.

متن کامل مقاله