عنوان
اثرات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر عرضه انار
نویسنده (گان)
حامد امیری- فاطمه مشهدی زاده-
چکیده مقاله
هدف از اين تحقيق بررسي اثرات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بر عرضه انار با بهره گيري از روش هاي اقتصاد سنجي است. محاسبات اين مقاله با استفاده از آمارهاي موجود در سري زماني 88-1360 انجام و با استفاده از روش خود توضيحي با وقفه هاي گسترده (ARDL) انجام شده است. فرضيه مورد نظر در اين بررسي اينست که با پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني ميزان توليد انار ايران تغيير خواهد يافت. تابع مورد مطالعه متشکل از مقدار توليد سرانه انار بعنوان متغير وابسته و قيمت انار، سطح زير کشت، قيمت پرتقال (بعنوان کالاي جانشين) و متغير مجازي که سالهاي جنگ مي باشد، متغيرهاي مستقل اين بررسي است. در اين تحقيق شاخص LIT وIIT بعنوان معيار هايي با ويژگي هاي مناسب براي ارزيابي روند جهاني شدن اقتصاد مطرح و بعنوان متغير توضيحي در مدل با استفاده از روش ARDL برازش گرديد. از نتايج حاصله از مدل عرضه چنين برداشت شد که در اثر همگرايي اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني (پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني) عرضه (توليد) سرانه انار در ايران افزايش يابد.

متن کامل مقاله