عنوان
تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد و سولفات پتاسیم بر روی رنگ آریل، سطح بیرونی و درونی پوست میوه انار بعد از انبار سرد
نویسنده (گان)
غلامرضا وطن پرست- سید حسین میردهقان-
چکیده مقاله
به منظور بررسي اثرات اسيد ساليسيليک، متيل‌جاسمونات و سولفات پتاسيم بر روي رنگ پوست و آريل ميوه انار رقم ‘ملس يزدي’ آزمايشي با 10 تيمار و 4 تکرار به اجرا درآمد. تيمارها شامل اسيدساليسيليک (0/3، 0/6 و 0/9ميلي‌مولار)، متيل‌جاسمونات (0/5، 1 و 2 ميلي‌مولار) و سولفات پتاسيم (0/5، 1 و 5/1 درصد) بودند. ميوه‌ها به مدت 75 روز در دماي 3±4 درجه سانتي‌گراد قرار گرفته بودند. نتايج نشان داده بود که تيمار 0/3 ميلي‌مولار اسيد ساليسيليک رنگ‌هاي a و Chroma را به طور‌معني‌داري در پوست افزايش داده بود. تيمار 0/6 ميلي‌مولار اسيد ساليسيليک نيز رنگ b را افزايش داده بود که اين افزايش در مقاسيه با غلظت‌هاي 0/9 ميلي‌مولار اسيد ساليسيليک و 1 و 2 ميلي‌مولار متيل‌جاسمونات معني‌دار بود، اما اختلاف آن‌ها با شاهد معني‌داري نبود. رنگ دروني پوست نيز بر اثر تيمارهاي گوناگون تغيير کرده بود و کمترين ميزان رنگ a و Hue angle در تيمار 0/5ميلي‌مولار متيل‌جاسمونات و بالاترين ميزان رنگ Chroma در تيمارهاي 0/9 ميلي‌مولار اسيد ساليسيليک، 0/5و 1 ميلي‌مولار متيل‌جاسمونات و 1/5 درصد سولفات پتاسيم به دست آمده بود که داراي اختلاف معني‌داري با شاهد بودند. تيمارها به طور معني‌داري رنگ آريل را تحت تأثير قرار نداده بودند.

متن کامل مقاله