عنوان
تجزیه ارتباط برای صفات پومولوژیك (Punica geranatum L.) در انار با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
نویسنده (گان)
طیبه بساكی- رجب چوكان- سید مجتبی خیام نكویی- محسن مردی- مهرشاد زین العابدینی-
چکیده مقاله
به منظور شناسايي نشانگرهاي مرتبط با صفات ميوه مانند حساسيت به آفتاب سوختگي، حساسيت به تركيدگي، طول ميوه، عرض ميوه، شاخص شكل ميوه، طول تاج، عرض تاج، مزه ميوه و ... در ژرم پلاسم انار ايران از نشانگرهاي ريزماهواره استفاده شد. از 10 جفت آغازگر مورد استفاده 7 جفت پلي مورف بوده و 23 آلل در 202 ژنوتيپ انار توليد نمودند. ميانگين تعداد آلل ها 3.28 آلل براي هر مكان ريزماهواره بود. ميانگين ميزان اطلاعات چند شكل براي جايگاهها از 0.01 (نشانگر MP07) تا0.56 (نشانگر MP39) متغير بود. براي شناسايي نشانگرهاي مثبت مرتبط با صفات مورفولوژيك مورد مطالعه، تجزيه رگرسيون گام به گام بين داده هاي مولكولي به عنوان متغير مستقل و صفات مورفولوژيك به عنوان متغيرهاي وابسته انجام گرفت. نشانگرهاي مرتبط با حساسيت به آفتاب سوختگي، نسبت طول به عرض ميوه و نسبت طول به عرض تاج يكسان بودند. بيشترين تغييرات مربوط به شاخص تاج توسط نشانگرهاي MP26_2 وMP30_2 تبيين شدند. با توجه به اينكه مكانهاي MP26، MP30و MP39 بر روي صفات مورد مطالعه موثر بودند، بنابراين احتمال دارد بتوان از ان مكانها همراه با اطلاعات مربوط به صفات مورفولوژيك در اصلاح انار براي شناسايي والدين مناسب براي تهيه جمعيتهاي در حال تفرق و توليد ارقام هيبريد استفاده نمود.

متن کامل مقاله