عنوان
بررسی روابط صفات مورفولویك در ژنوتیپ های انار
نویسنده (گان)
طیبه بساكی- سكینه فرجی-
چکیده مقاله
به منظور بررسي روابط ميان صفات مورفولوژيك در ژنوتيپهاي انار بيش ار 100 نمونه از ژنوتيپهاي انار موجود در كلكسيون ساوه بر اساس ديسكريپتور انار از لحاظ كمي و كيفي مورد بررسي قرار گرفتند. در اندازه گيري براي هر صفت ميانگين 25 نمونه در نظر گرفته شد. نتايج آمار توصيفي نشان داد كه بيشترين ميزان ضريب تغييرات فنوتيپي مربوط به قطر گل بود. نتايج ضريب همبستگي مشخص نمود كه بين طول گل با صفات مربوط به ميوه مثل طول ميوه، قطر ميوه، طول و قطر تاج همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد. همچنين همبستگي مثبت و معني داري بين مزه ميوه و حساسيت به ترك خوردگي مشاهده شد. تجزيه به عاملها نيز نشان داد كه در فاكتور اول با توجيه 36/16% از تغييرات، صفات ميوه بالاترين ضرايب را داشتند. در فاكتور دوم (با توجيه 55/9% از تغييرات) و سوم(9% از تغييرات) نيز به ترتيب صفات مربوط به گل و برگ بالاترين ضرايب را داشتند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه از بين صفات مطالعه شده در اين تحقيق صفات مرتبط با ميوه از كارايي تشخيص بالاتري برخوردار مي باشند. تجزيه كلاستر بر اساس آلگوريتم UPGMA و ضريب تشابه تطابق ساده ژنوتيپ ها را به پنج گروه تقسيم بندي نمود.

متن کامل مقاله