عنوان
نوشیدنی برپایه عصاره انار وعصاره لیمو
نویسنده (گان)
هاجر یوسفی-
چکیده مقاله
امروزه توجه به آنتي اکسيدانهاي طبيعي موجود درميوه هاوسبزيجات افزايش يافته است وتلاش مي شودآنها را در ترکيب موادغذايي به بازارعرضه کنند.عصاره انارازلحاظ تغذيه اي يک نوشيدني بسيارمفيد وسرشارازترکيبات پلي فنل به شمارمي رود؛اماازطريق استفاده ازعصاره هاي ديگرميوه ها،مي توان ميزان ترکيبات مفيددرآن راافزايش داد.يکي از اين ميوه هاليمومي باشدکه عصاره آن به عنوان منبع غني ازآنتي اکسيدان،جايگزين مناسبي براي آنتي اکسيدانهاي سنتزي به شمارمي رود.همچنين عصاره ليموازبروزواکنشهاي قهوه اي شدن وتخريب رنگ درعصاره انار جلوگيري مي کند. در اين مقاله،توليديک نوشيدني حاوي عصاره انارهمراه باغلظتهاي مختلف عصاره ليموبررسي مي شود.نتايج بررسي نشان مي دهدکه ترکيب حاوي75%عصاره انار(PJ) و25%عصاره ليمو(LJ)،مي تواندبه عنوان يک نوشيدني سلامتي بخش حاوي ترکيبات پلي فنل مانندآنتوسيانين ونيزويتامينC همراه بارنگ مناسب، موردتوجه قرارگيرد.

متن کامل مقاله