عنوان
بررسی امکان ازدیاد درختان انار به روش خوابانیدن هوایی
نویسنده (گان)
زهرا بهنام-
چکیده مقاله
چکيده در اين پژوهش به منظور ريشه دار کردن قلمه هاي انار از روش خوابانيدن هوايي استفاده شد. آزمايش در تيرماه سال 1389 در آزمايشگاه تحقيقات انار ساوه بر روي درختان انار رقم ملس ترش صورت گرفت. بدين منظور ابتدا شاخه هاي دو ساله سالم و قوي به روي درخت مشخص و در قسمت انتهايي و زيرين شاخه زير گره، حلقه اي از پوست شاخه به پهناي 5/1 سانتي متر برداشته شد و بلافاصله ضمن اعمال تيمارهاي مورد بررسي، محل زخم با کوکوپيت مرطوب و نايلون پوشانده و به فاصله ي هر دو روز يک بار محل پوشانيده شده با محلول پاشي، به طور دستي آب پاشي شد. آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تيمار و 3 تکرار انجام شد که در هر تکرار 4 شاخه از يک درخت حلقه برداري گرديد. تيمارها شامل : 1- حلقه برداري + پيچيدن کوکوپيت مرطوب به دور محل حلقه برداري بدون هورمون. 2- حلقه برداري + پيچيدن کوکوپيت مرطوب در محلول هورمون نفتالين استيک اسيد (NAA) به ميزان ppm 50. 3- حلقه برداري + استفاده از مخلوط خمير لانولين و هورمون نفتالين استيک اسيد (NAA) با غلظت ppm 50 روي محل زخم و پيچيدن محل با کوکوپيت مرطوب. نتايج نشان داد که حلقه برداري و استفاده از خمير لانولين به همراه هورمون (NAA) به ميزان 50 ميلي گرم در ليتر نسبت به بقيه تيمارها به طور معني داري باعث افزايش ريشه زايي شده است. سرعت تشکيل کالوس و ترميم زخم ناشي از حلقه برداري با استفاده از هورمون افزايش يافت بنابراين امکان تکثير درختان انار در طي فصل رشد نيز وجود دارد. و جهش هايي را که مفيد هستند با اين روش و در همان سالي که ظاهر مي شوند مي توان نگه داري و تکثير نمود.

متن کامل مقاله