عنوان
معرفی یك جیره جدید فرم دار و مرطوب در پرورش كرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae
نویسنده (گان)
سید جواد طباطبائی فرد-
چکیده مقاله
چكيده: كرم گلوگاه انار يكي از مهمترين آفات انار است كه هر ساله خسارت هنگفتي را به اين محصول وارد مي‌سازد. به منظور بررسي اين حشره در كارهاي آزمايشگاهي و پرورش آن براي كاربردهايي از جمله عقيم سازي، استخراج فرمون و ساير موارد نياز به جيره‌اي مناسب است تا حشره به خوبي مراحل رشدي خود را طي كرده و خصوصيات آن تغيير ننمايد. بدين منظور جيره‌اي متشكل از سبوس گندم، شكر، ليسين، گليسرين، متيل پارابنزن، آگار، اسيد آسكوربيك، اسيد سوربيك، جوانه گندم، آنتي بيوتيك و آب مقطر تهيه گرديد. اين جيره در طي سه نسل براي پرورش كرم گلوگاه در شرايط آزمايشگاهي درجه حرارت 2±28 سانتي‌گراد، رطوبت 5±60 % و روشنايي 14 و تاريكي 10 ساعت مورد استفاده قرار گرفت. آنگاه پارامترهاي اندازه لارو، دوره لاروي، وزن شفيره، دوره شفيرگي، دوره كامل رشدي، تعداد تخم گذاشته شده و تعداد تخم تفريخ شده كرم گلوگاه طي اين سه نسل مورد بررسي قرار گرفت كه ميانگين هر يك از پارامترهاي فوق براي سه نسل به ترتيب عبارتند از 104/0±04/16 (ميلي‌متر)، 581/0±32/19 (روز)، 327/1±23/38 (ميلي‌گرم)، 256/0±98/8 (روز)، 643/0±51/32 (روز)، 48/12± 66/84 (عدد) و 22/11±83/75 (عدد) بود كه بيانگر مطلوب بودن جيره جهت پرورش كرم گلوگاه انار است. اين جيره به دليل داشتن آگار و فرم جامد و مرطوب بودن آن نسبت به ساير جيره‌هاي مورد استفاده متمايز بوده و از آن مي‌توان در برنامه‌هاي توليد انبوه و بررسي‌هاي آزمايشگاهي استفاده كرد.

متن کامل مقاله