عنوان
اثر محافظتی انار بر روی پروفایل آنزیمی و لیپیدی موش های صحرائی نر متعاقب مسمومیت با سیكلوفسفامید
نویسنده (گان)
علیرضا رسفنجانی-
چکیده مقاله
سيكلوفسفاميد يك داروي ضد سرطان است كه بعد از متابوليسم در كبد به عنوان عامل آلكيلاسيون عمل مي كند. هدف از اين مطالعه بررسي اثرات محافظتي آب و پوست انار بر روي پروفايل آنزيمي و ليپيدي متعاقب مسموميت با سيكلوفسفاميد بود. 56 موش به طور تصادفي به 8 گروه و هر گروه متشکل از 7 سر موش تقسيم شدند. موش هاي گروه كنترل و CPA به ترتيب غذاي پايه و جيره پايه توام با تزريقات درون صفاقي هفتگي mg/kg100 سيکلوفسفاميد به مدت 8 هفته را دريافت کردند. گروه هاي CPA20P، CPA60P، CPA100P، CPA20PB، CPA60PB و CPA100PB علاوه بر تزريق هفتگي سيکلوفسفاميد به مدت 8 هفته به ترتيب 20، 60و100 درصد آب انار و جوشانده پوست انار دريافت کردند. 56روز پس از اولين تزريق، خونگيري انجام شد و پروفايل آنزيمي و ليپيدي اندازه گيري شد. بطور كلي نتايج اين مطالعه نشان دهنده اثرات محافظتي انار در مقابل عوارض ناشي از سيكلوفسفاميد را نشان مي دهد. علاوه بر اين نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که انار قادر به برطرف کردن اثرات جانبي سيكلوفسفاميد مي باشد. داده ها توسط نرم افزار SPSS آناليز واريانس يكطرفه گرديد و مقايسه ميانگين ها از طريق آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح 5% صورت گرفت.

متن کامل مقاله