عنوان
بررسی ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی اجزاء مختلف میوه انار در طی دوره رشد
نویسنده (گان)
مهدی زارعی- مجید عزیزی-
چکیده مقاله
انار (Punica granatum L.) يکي از مهمترين ميوه‌هاي بومي ايران است، که منبع غني از ترکيبات زيست فعال مي‌باشد که به طور گسترده در طي قرون متمادي در طب سنتي مورد استفاده قرار گرفته است. هر چند در سال‌هاي اخير مطالعات گسترده‌اي در مورد اهميت ميوه انار در تغذيه انسان صورت گرفته، اما تاکنون چگونگي تغييرات ترکيبات زيست فعال و فعاليت آنتي‌اکسيداني اجزاء مختلف ميوه انار در طي دوره رشد به صورت جزئي مورد مطالعه قرار نگرفته است. بنابراين هدف از انجام اين پژوهش بررسي تغييرات فنول کل، تانن کل، تانن متراکم و فعاليت آنتي‌اکسيداني در پوست، آب‌ميوه و هسته‌هاي ميوه انار رقم رباب در طي سه مرحله مختلف شامل نرسيده، نيمه‌رسيده و رسيده مي‌باشد. نتايج اين پژوهش نشان داد که، بين مراحل مختلف رشد در همه فاکتورهاي اندازه‌گيري شده اختلاف معني‌داري وجود دارد. نتايج نشان دادند که، ميزان فنول کل ، تانن کل، تانن متراکم و فعاليت آنتي‌اکسيداني در اجزاء مختلف ميوه در طي دوره رشد کاهش مي‌يابند. همچنين نتايج نشان داد که، ميزان فنول کل، تانن کل، تانن متراکم و فعاليت آنتي‌اکسيداني در پوست بيشتر از آب‌ميوه و هسته‌ مي‌باشد. علاوه بر اين، نتايج اطلاعات مهمي از تغييرات ترکيبات فنولي و فعاليت آنتي‌اکسيداني اجزاء مختلف ميوه انار در طي دوره رشد ميوه فراهم کرده که نشان مي‌دهد ميوه انار منبع غني از ترکيبات زيست فعال مي‌باشد.

متن کامل مقاله