عنوان
پیش بینی قیمت انار ایران با استفاده از رهیافت ARIMA
نویسنده (گان)
سید محمد رضا اکبری- لادن یدالهی-
چکیده مقاله
قيمت محصولات كشاورزي معمولا با نوسانات زيادي مواجه است و انجام پيش بيني مي تواند در تصميم گيري ها موثر باشد. هدف اين مطالعه پيش بيني قيمت محصول انار و شناخت الگوي مناسب پيش بيني براي دوره1387- 1375 مي باشد. پس از بررسي ايستايي سريها، تصادفي بودن متغييرها با استفاده از دو آزمون ناپارامتريك والد- ولفريتز و پارامتريك دوربين واتسون بررسي شد. بر اساس نتايج اين آزمونها، تمام سريهاي قيمت اسمي اين محصول و همچنين سري قيمت واقعي به عنوان سريهاي غير تصادفي و پيش بيني ارزيابي شد. الگوهاي مورد استفاده براي پيش بيني از روش ARIMA است. نتايج نشان مي دهد که در پنچ سال آينده قيمت انار در ايران رشد صعودي خواهد داشت. در پايان راهکارهايي در جهت بهبود وضعيت اي محصول ارائه گرديده است.

متن کامل مقاله