عنوان
تأثیر تیمار کیتوسان بر فعالیت میکروبی و حفظ کیفیت پس از برداشت آریل‌های انار
نویسنده (گان)
نجمه روشن ضمیر- سید حسین میردهقان-
چکیده مقاله
تأثيرات پوشش کيتوسان بر کنترل بيماري‌هاي قارچي روي آريل‌هاي انار و هم‌چنين حفظ کيفيت آن‌ها در يک طرح آزمايشي کاملا تصادفي با ۴ تکرار بررسي شدند. بدين منظور آريل‎‌هاي انار در محلول کيتوسان به مدت 5 دقيقه غوطه‎ور شدند، و بعد از بسته بندي در سردخانه طي مدت سه هفته نگه‌داري شدند نتايج نشان داد که تيمار کيتوسان به طور معني‌داري بيماري‌هاي قارچي را کاهش داد و هم‌زمان پ‌هاش را به طور معني‌داري افزايش داد اما هيچ گونه تأثير معني‌داري روي ميوه‌هاي تيمار شده و شاهد از لحاظ ميزان مواد جامد محلول، اسيديته قابل تيتراسيون و ميزان آنتوسيانين نداشت. در کل ميوه‌هاي تيمار شده با کيتوسان بهترين ظاهر از نظر کيفيت و آلودگي قارچي را نشان دادند.

متن کامل مقاله