عنوان
بررسی بی ثباتی قیمت انار در سطوح مختلف توزیع
نویسنده (گان)
ماندانا طوسی -
چکیده مقاله
چکيده: محصول انار بسته به واريته آن از اواسط تابستان تا اواخر آبان آماده برداشت از روي درخت مي باشد.با توجه به تازه خوري انار،اين محصول پس از چيدن در درجات مختلف روانه بازار مصرف مي شودو محصول باغداران عمدتاً در بازارهاي اصلي ميوه و تره بار جهت عمده فروشي عرضه مي شود. نكته قابل بررسي اين است كه قيمت محصول انار ممتاز تا انار پوسيده و آسيب ديده طي دوره كوتاه برداشت 50 تا 100 درصد نوسان نشان مي دهد.بدين منظور در مطالعه حاضر دامنه بي ثباتي قيمت محصول انار در سطح توليد و مصرف محاسبه و تجزيه تحليل مي گردد . بدين منظور از شاخص ماهانه قيمت محصول طي سال هاي 1383 الي 1388 استفاده شده است . نتايج نشان مي دهد بر حسب انتظار بيشترين نوسانات قيمت انار در سطح توليد كننده از مردادماه تا آذرماه مي باشد.انتظار مي رود قيمت انار در سطح توليدكننده در مردادماه حدود 11.5 درصد كمتر از متوسط قيمت فصلي ودر آذرماه حدود 15.5 درصد بيشتر از متوسط قيمت فصلي باشد.همچنين نسبت شاخص قيمت انار طي ماههاي مختلف سال به متوسط شاخص قيمت سالانه محصول در دوره مورد بررسي نشان مي دهد بيشترين نوسانات قيمتي در سطح توليد كننده در ماههاي شهريور، مهر وآبان مي باشد. دامنه نوسانات قيمت توليدكننده انار طي اين سال ها در يك ماه مشابه حدود 74.8 درصد بوده است.بررسي قيمت در سطح خرده فروشي شرايط متفاوتي را نشان مي دهد و قيمت در طول سال داراي نوسان است به مفهوم اينكه به نظر مي رسد در طي سال عرضه انار در سطح خرده فروشي وجود دارد. به نحويكه انتظار مي رود قيمت خرده فروشي انار در طول ماه هاي شهريور،مهر و آبان حدود 20 الي 22 درصد كمتر از قيمت فصلي باشد. همچنين انتظار مي رود بازارانار در اسفندماه با قيمتي حدود 23.5 درصد بيش از متوسط قيمت فصلي روبرو باشد.در دوره مورد بررسي بيشترين نوسانات قيمتي در سطح خرده فروشي در ماه هاي فروردين الي مرداد ماه اتفاق افتاده است. دامنه نوسانات قيمت خرده فروشي طي سال هاي 1388-1383 در يك ماه مشابه حدود 45.4 درصد بوده است. به طور كلي بررسي بي ثباتي قيمتي انار حاكي از تبعيت قيمت از ميزان عرضه محصول و زمان برداشت محصول مي باشد. اين امر كنترل عرضه و ورود تدريجي محصول به بازار را مي طلبد. كه خود مستلزم ارتقاء سيستم انبارداري با توجه به اهميت اين مرحله از بازاريابي محصول انار مي باشد.

متن کامل مقاله