عنوان
تغییرات میزان آنتوسیانین، ظرفیت آنتی¬اکسیدانی و الاژیک اسید پوست میوه¬ی هفت رقم انار طی انبارداری
نویسنده (گان)
فاطمه باقری- محمود اثنی عشری- منصور غلامی-
چکیده مقاله
در اين تحقيق که در سال 1389 صورت گرفت، ميزان آنتوسيانين و الاژيک¬اسيد پوست ميوه به¬همراه ظرفيت آنتي-اکسيداني هفت رقم انار شامل آقامحمدعلي، اردستاني، تبريزي، ملس¬ساوه، شهواريزدي، شيرين¬يزدي و ملس¬دانه¬قرمز¬يزدي در خلال سه ماه انبارداري، بررسي شد. آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 4 تكرار انجام گرفت. آنتوسيانين، ظرفيت آنتي¬اکسيداني و الاژيک¬اسيد پوست ميوه به فاصله 30 روز يكبار اندازه¬گيري شد. بيشترين و کمترين ميزان آنتوسيانين پوست به ترتيب مربوط به رقم تبريزي و شهوار¬يزدي بود که اختلاف¬ها در سطح 1 درصد معني¬دار شد. بيشترين مقدار ظرفيت آنتي¬اکسيداني پوست در رقم ملس¬دانه¬قرمز¬يزدي و پايين¬ترين مقدار در رقم اردستاني ديده شد که در اين مورد بين بيشترين وكمترين داده اختلاف معني¬دار در سطح 5 درصد وجود داشت. الاژيک¬اسيد پوست در رقم آقامحمد¬علي بيشترين ميزان را نشان داد، درحاليکه در رقم تبريزي کمترين ميزان بدست آمد. مقايسه دوره¬هاي آزمايش ماهانه نشان داد که بيشترين آنتوسيانين پوست در ماه اول و کمترين آن در ماه سوم اندازه گيري شد که تفاوت آن¬ها در سطح 5 درصد معني¬دار بود. در مورد ظرفيت آنتي-اکسيداني پوست بيشترين و کمترين ميزان به ترتيب مربوط به ماه هاي سوم و دوم بود و اختلاف معني¬دار بين آن¬ها در سطح 1درصد مشاهده شد. بالاترين مقدار الاژيک¬اسيد پوست در ماه سوم و کمترين آن، در ماه چهارم ديده شد که بين آن¬ها اختلاف¬ معني¬دار وجود نداشت.

متن کامل مقاله