عنوان
تعیین زمان جلب پروانه نر كرم‌گلوگاه‌ انار توسط ماده در تله‌های فرمونی طبیعی
نویسنده (گان)
علی جعفری ندوشن - قاسم آبیارفیروزآبادی- مهدی شمس زاده-
چکیده مقاله
از جمله روش‌هاي مديريت كرم‌گلوگاهZell.. Ectomyelois ceratoniae استفاده ازتله‌هاي فرموني جنسي طبيعي است كه در آن پروانه ماده جفت‌گيري نكرده وظيفه توليد فرمون را به‌عهده دارد مي‌باشد. شروع عمليات فراخواني پروانه ماده ( شكار تله) در كاربرد وسيع اين تله‌ها و پرورش آفت در انسكتاريوم به منظور استفاده در تله‌ها و ساير روش‌هاي كنترل آفت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. به منظور تعيين اين پارامتر از تله‌هاي فرموني لوله‌اي چسبي با پروانه‌هاي ماده يك،دو و سه روزه در 4 تكرار و 3 شب در مردادماه 89 و90 در باغات انار يزد استفاده شد تله‌هاي حاوي پروانه ماده در غروب آفتاب در باغ در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي در ارتفاع 5/1 متر از سطح زمين نصب، هر ساعت تله‌ها بازديد و تعداد پروانه‌هاي نر شكار شده ياداشت شدند. با توجه به آمار شكار تله‌ها ازساعت 1 شروع و به مدت 5 ساعت ادامه داشته است. ميزان شكار به ترتيب از ساعت 3-2، 2-1، 4-3، 5-4، 6-5 كاهش مي يابد. اين نتيجه فرضيه جفت‌گيري پروانه ماده‌ كرم‌گلوگاه انار بلافاصله پس از خروج از شفيره را كه در كارآيي تله‌هاي فرموني طبيعي و تكنيك عقيم سازي اهميت دارد را رد مي‌كند. تجزيه و تحليل داده‌ها نشان مي‌دهد بين شكار تله‌ها با پروانه‌هاي ماده يك روزه با ميانگين شكار (35 عدد در شب ) با پروانه‌هاي ماده 2و3 روزه با ميانگين شكار (75/22و 25/16 عدد در شب ) اختلاف معني‌داري وجود دارد. (f=15.59)

متن کامل مقاله