عنوان
مقایسه ی زیست شناسی شب پره ی خرنوبEctomyeloies ceratoniae Zeller (Lep.:Pyralidae) روی سه رقم میوه انار در شرایط آزمایشگاهی
نویسنده (گان)
داود زارع بیدکی- - - -
چکیده مقاله
شب پره ي خرنوب Ectomyeloies ceratoniae Zeller از مهمترين آفت انار در ايران و بسياري از مناطق جهان مي باشد. زيست شناسي اين آفت روي سه رقم ميوه ي انار شامل شهوار، گبري و ملس دانه سياه مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش ها در اطاقک رشد با دماي 1±30 درجه ي سانتيگراد، رطوبت نسبي 5±70 درصد و دوره ي نوري 16 ساعت روشنايي و 8 ساعت تاريکي انجام شد. بين ميانگين طول دوره ي جنيني در ارقام مختلف تفاوت معني داري مشاهده نشد. ميانگين طول دوره ي لاروي به ترتيب 42/24، 27/27 و 71/27 روز براي ارقام شهوار، گبري و ملس دانه سياه محاسبه شد. ميانگين طول دوره ي لاروي روي رقم شهوار به طور معني داري از ميانگين طول دوره ي لاروي روي دو رقم ديگر کمتر بود و اين مقدار بين دو رقم گبري و ملس دانه سياه فاقد تفاوت معني داري بود. ميانگين طول دوره ي پيش شفيرگي و شفيرگي حشرات پرورش يافته روي سه رقم فاقد تفاوت معني دار بودند. ميانگين طول عمر حشرات کامل روي ارقام شهوار، گبري و ملس دانه سياه به ترتيب 48/7، 46/7 و 33/7 روز محاسبه شد که فاقد تفاوت معني دار با يکديگر بودند. متوسط تعداد تخم هاي شب پره هاي ماده ي پرورش روي ارقام شهوار، گبري و ملس دانه سياه به ترتيب 66/95، 64/77 و 65/61 عدد به ازاي هر ماده محاسبه شد. متوسط تعداد تخم هاي شب پره هاي ماده پرورش يافته روي رقم شهوار به طور معني داري از دو رقم ديگر بيشتر بود و بين متوسط تعداد تخم هاي شب پره هاي پرورش يافته روي دو رقم ديگر اختلاف معني دار بود. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد رقم شهوار نسبت به دو رقم ديگر به شب پره ي خرنوب حساس تر مي باشد.

متن کامل مقاله