عنوان
مطالعه و بررسی بعضی از خواص مکانیکی میوه انار
نویسنده (گان)
علی اکبر حسین پور-
چکیده مقاله
مطالعه و بررسي خصوصيات مکانيکي ميوه‌ها مي‌تواند در کاهش ضايعاتي که اغلب در زمان برداشت و پس از برداشت ميوه و هنگام حمل و نقل به وجود مي‌آيد مؤثر باشد. هدف از اين مطالعه و بررسي شناسايي و معرفي ارقام مقاوم به نيروهاي مکانيکي (استاتيکي و ديناميکي) وارد به محصول در طول فرآيند برداشت تا مصرف آن مي‌باشد بر اين اساس بعضي از خواص مکانيکي سه واريته ميوه انار (اردستاني، شيشه‌کپ و ملس) که جزء واريته‌هاي مورد کشت در خراسان رضوي مي‌باشند در سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ مورد بررسي قرار گرفت. خصوصيات مکانيکي مانند مقاومت فشاري ميوه، مقاومت نفوذ پوست و مقاومت کششي پوست سه واريته مورد بررسي قرار گرفتند. اثر واريته و اندازه بر روي خواص مکانيکي مورد بررسي قرار گرفت سپس با بررسي نتايج حاصله از آزمايشات واريته و اندازه‌اي که در برابر نيروهاي وارد به آن داراي مقاومت بيشتري هستند شناسايي شدند.

متن کامل مقاله