عنوان
خواص فیزیكی سه واریته میوه انار مورد كشت در استان خراسان رضوی
نویسنده (گان)
علی اکبر حسین پور-
چکیده مقاله
در اين مطالعه برخي خواص و ويژگي‌هاي فيزيكي سه واريته ميوه انار مورد بررسي قرار گرفت. واريته‌هايي که براي مطالعه انتخاب شدند عبارت بودند از واريته‌هاي اردستاني، شيشه‌کپ و ملس که از سطح باغات مرکز تحقيقات استان خراسان رضوي برداشت و جمع آوري شدند. جرم، حجم، جرم مخصوص، سه قطر عمود بر هم، قطر متوسط هندسي، ضريب اصطكاك ايستايي و درصد كرويت نمونه‌ها از جمله خصوصيات فيزيكي مورد بررسي بود. خصوصيات مورد مطالعه در سه سطح از اندازه (کوچک، متوسط و بزرگ) که بر اساس جرم نمونه‌ها صورت گرفته بود مورد بررسي و تحليل قرار گرفت.

متن کامل مقاله