عنوان
مدلسازی فازی سیستم تولید ، توزیع وپخش در زنجیره تامین سه سطحی در حوزه صادرات انار
نویسنده (گان)
حمید رضا فیلی- محسن مومنی تبار -
چکیده مقاله
امروزه مديريت زنجيره تامين ، يعني کنترل جريان مواد از تامين کننده مواد خام تا مشتري نهايي يکي از ابزار هاي کارا و نوين است که در خدمت اقتصاد توليد، توزيع و پخش به کار برده مي شود .در اين تحقيق از تکنيک فوق به عنوان رويکردي نوين به مدلسازي مسايل توليد ، توزيع وپخش در حوزه صادرات انار پرداخته شده است . از طرفي رويکرد سنتي ديگر نمي تواند کارايي و اثربخشي لازم را داشته باشد. به همين جهت استفاده از مديريت نوين در زنجيره تامين منجر به کاهش هزينه هاي سيستم ، از جمله هزينه¬هاي مهمي همچون انبارداري و حمل و نقل در حوزه صادرات و بازاريابي انار مي¬شود که بخش زيادي از هزينه فرايند توزيع و پخش محصول را درسطح کلي در بر مي¬گيرد. در اين تحقيق، به مدلسازي مسايل توليد ، توزيع و پخش در حوزه زنجيره تامين سه سطحي در فضاي فازي پرداخته شده است. درسطح اول، باغداران و توليد کنندگان محصول قرار دارند ، درسطح دوم مراکزي که رابط بين توليد کنندگان و انبارداران در نقاط مختلف هستند ودر سطح سوم انبار هاي محلي(مصرف کننده-خرده فروشان) قرار دارند. ساختار تابع هدف بر اساس کمينه کردن مجموع هزينه هاي ثابت و سربارايجاد مراکز توزيع(رابط) ، هزينه هاي کمبود ، نگهداري ، فاسد شدن محصول، دير رسيدن محموله ، حمل و نقل، انتظار محموله و کارکنان است . مدل با استفاده از نرم افزار Lingo 8 حل شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. اين رويکرد موجب کاهش هزينه¬ها، مديريت مناسب بازار، رقابتي نمودن صادرات انار، افزايش رضايت مشتريان و در نهايت باعث افزايش کارآيي و اثر بخشي فعاليتها در حوزه¬ي محصولات و فرآوريهاي گوناگون حاصل از انار مي¬گردد.

متن کامل مقاله