عنوان
استقرار اتوماسیون و تکنولوژی تولید صنعتی فرآورده های خوراکی انار با رویکردهوشمندسازی و سیستم های خبره
نویسنده (گان)
5 5- 6 6ی-
چکیده مقاله
ايران يکي از توليد کنندگان عمده انار در جهان است که بدليل اقليم و شرايط مناسب توليد آن مي باشد ، با توجه به حجم توليد زياد آن نياز است که محصولات فرآوري شده جهت ايجاد تنوع و بازارهاي مختلف به صورت صنعتي به غير از ميوه عرضه شود ، برخي از اين محصولات خوراکي عبارتند از : رب انار و لواشک مي باشد که با صنعتي شدن هرچه بيشتر محصولات باغداري به اين فاز رفته است. جهت توليد صنعتي و اقتصادي نياز است علوم کشاورزي با مهندسي ومديريتي در هم آميخته شوند و جهت نتيجه اقتصادي تر با استقرار يک سيستم اتوماسيون صنعتي با استفاده از روش هاي سيستم هاي خبره(Expert System (و هوشمند سازي که برپايه مدلسازي رياضي بوده هزينه هاي ايجاد کاهش يافته و راندمان متناسب با تجهيزات و سرمايه گذاري افزايش مي يابد .پياده سازي سيستم هاي خبره در صرفه جويي هزينه هرچه اقتصادي تر شدن توليد ،افزايش اثربخشي و کارايي و همچنين رقابتي تر شدن بازار محصولات نقش دارد.

متن کامل مقاله