عنوان
استخراج و مقایسه ترکیبات فرار اختصاصی حشرات ماده کرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae)، بر روی جیره های غذایی مختلف با استفاده از روش های فیزیکوشیمیایی
نویسنده (گان)
صدیقه فرزانه کناری- آرمان آوندفقیه- سهراب ایمانی- مهرداد تبریزیان-
چکیده مقاله
چکيده کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller، مهمترين آفت انار در ايران مي باشد که علاوه بر انار از روي گياهان ميزبان ديگر نيز گزارش شده است. گياه ميزبان يکي از عوامل مؤثر بر روي ترکيب فرومون جمعيت هاي يک گونه است. در اين تحقيق اثر رژيم غذايي (جيره غذايي نيمه مصنوعي و ميوه انار) بر ترکيب مواد شيميايي فرار اختصاصي توليد شده توسط افراد ماده پروانه کرم گلوگاه انار بررسي گرديد. استخراج ترکيبات فرار با دو روش مختلف بوسيله SPME صورت گرفت. تجزيه شيميايي مواد استخراج شده به وسيله گازکروماتوگرافي- طيف سنج جرمي (GC-MS) انجام شد. نتايج حاصل از روش استخراج بوسيله تماس فيبر SPME با قسمتPapillae anales اندام تناسلي حشرات ماده پرورش يافته بر روي غذاي نيمه مصنوعي سه ترکيب اختصاصي مشترک را در پروانه هاي ماده نشان داد. اما هيچ ترکيب اختصاصي مشترکي در بين پروانه هاي ماده پرورش يافته بر روي ميوه انار مشاهده نشد. در روش استخراج تؤام از Headspace و تماس فيبر SPME با Papillae anales نيز يک ترکيب اختصاصي مشترک در بين پروانه هاي ماده در هر رژيم غذايي تعيين شد که با يکديگر متفاوت بودند. نتايج اين تحقيق نقش گياه ميزبان بر ترکيبات اختصاصي فرار توليد شده توسط افراد ماده شب پره کرم گلوگاه انار را تأييد کرد.

متن کامل مقاله