عنوان
بررسی مزیت نسبی تولید و بازاررسانی انار خراسان
نویسنده (گان)
مرتضی اشرفی- محمود شبان-
چکیده مقاله
با توجه به استعدادهاي بالقوه فراوان كشور براي ارتقاء كمي و كيفي انار و با عنايت به رقابت‌هاي جهاني در زمينه بازار محصولات كشاورزي، در اين تحقيق مزيت نسبي توليد و حاشيه هاي بازاريابي انار و مسيرهاي بازاررساني اين محصول مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. اطلاعات مورد نياز بصورت پيمايشي از استان خراسان گردآوري شده است. بر اساس ماتريس تحليل سياستي (PAM) تعيين و شاخص هاي مزيت نسبي توليد اين محصول از آن استخراج شد. بر اساس اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها نيز، حاشيه هاي بازاريابي محاسبه گرديد. نتايج وجود مزيت نسبي توليد انار در منطقه را نشان مي دهد. افزون بر اين دولت در زمينه نهاده ‌ها به بهره‌ برداران يارانه مستقيم و غيرمستقيم پرداخت نموده است. همچنين نتايج مطالعه حاكي از آنست كه طي دوره مورد مطالعه متوسط حاشيه خرده فروشي انار از حاشيه عمده‌فروشي آن بيشتر بوده و حاشيه کل بازاريابي در مسيرهاي 2،1 و 3 بترتيب 9500،8000 و 7000 مي باشد. در پايان براساس يافته‌هاي تحقيق راهبردهايي جهت برنامه‌ريزي و سياست گذاري مطلوبتر ارائه گرديده است.

متن کامل مقاله