عنوان
بررسی و تحلیل كارایی فنی انار كاران خراسان
نویسنده (گان)
مرتضی اشرفی-
چکیده مقاله
در اين مطالعه كارايي فني انار كاران با استفاده از روش حداكثر درستنمايي و تخمين تابع توليد مرزي تصادفي محاسبه و عوامل موثر برآن نيزمورد بررسي قرار گرفت. اطلاعات از سه شهرستان كاشمر ، خليل آباد و بردسكن از استان خراسان رضوي به روش آمار گيري خوشه اي از 127 باغدار براي سال 89-1388جمع‌آوري شد. نتايج نشان مي دهد كه متوسط كارايي فني در منطقه مورد مطالعه 63 درصد بوده و شکاف بين کمترين و بيشترين کارايي در منطقه حاکي از آن است که مي توان با برنامه ريزي مطلوب و دقيق ، توليد اين محصول را بدون تغيير سطح زير کشت و مصرف نهاده ها ر افزايش داد. همچنين بين كارايي فني و عوامل اجتماعي اقتصادي ميزان مالكيت، شركت در كلاسهاي ترويجي وميزان سواد رابطه مستقيم ومعني داري وجود داشت و در مورد سن باغدار رابطه معكوس و معني‌دار مشاهده شد. لازم به ذكر است در آخر، الگوي مطلوب و بهينه مصرف نهاده ها كه تلفيقي از تجربه كشاورز و دانش رسمي مروجان و محققان مي‌باشد، از كشاورزان كارا استخراج و به كشاورزان ناكارا ترويج مي‌شود.

متن کامل مقاله