عنوان
نگاهی به مدیریت زیست¬مند (اكولوژیك) گیاهان هرز در باغات انار
نویسنده (گان)
احسان اله زیدعلی-
چکیده مقاله
انار با نام علمي Punica granatum از خانواده Punicaceae درخت يا درختچه¬اي است که در اقليم¬هاي نيمه گرمسيري و مديترانه¬اي مي¬رويد. علف¬هاي هرز از جمله آفات مهم باغات انار هستند که موجب کاهش عملکرد و کيفيت اين محصول مي¬شود. کنترل علف هاي هرز با چالش و هزينه هاي فراواني جهت کاستن از مشکل آنها همراه مي باشد. بيولوژي، اکولوژي و ساختار جمعيت علف¬هاي هرز و علاوه بر اين، تنوع بسيار زياد اين خصوصيات در بين گونه¬هاي مختلف علف¬هاي هرز و عدم اطلاع انسان از رفتارهاي اين گياهان، کنترل کامل آنها را دچار پيچيدگي خاص کرده است. تبعات مبارزه شيميايي از نظر آلودگي محيط زيست و نيز خطرات كاربرد علفكش¬ها براي سلامت انسان، گسترش روز افزون پديده مقاومت گياهان هرز به علفكش¬ها، روند كند معرفي علفكش¬هاي جديد وكنارگذاشتن علف كش¬هاي قديمي، همگي گوياي ضرورت روآوري به روش¬هاي مؤثر جايگزيني مانند كنترل زيستي گياهان هرز است كه كمترين تداخل را با محيط زيست دارند و گام مهمي در رابطه با برنامه¬هاي كشاورزي پايدار محسوب مي¬شوند. در اين مقاله سعي شده تا حد امکان در رابطه با روشهاي غير شيميايي مهار گياهان هرز اطلاعاتي کاربردي بيان شود.

متن کامل مقاله