عنوان
بررسی خصوصیات فیزیکی، ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی¬ اکسیدانی پوست میوه 30 رقم مختلف انار ایران
نویسنده (گان)
علی تهرانی فر- مهدی زارعی-
چکیده مقاله
انار (Punica granatum L.) يکي از مهمترين ميوه¬هاي بومي ايران مي¬باشد، كه رقم¬هاي زيادي از آن كشت و كار مي¬شود. ميوه¬ها به طور گسترده به صورت تازه و فرآوري شده از جمله آب ميوه، مربا و غيره مصرف مي¬شوند. پوست ميوه انار به عنوان يک فرآورده جانبي صنعت آب ميوه¬گيري، منبع غني از ترکيبات زيست فعال محسوب مي‌شود. اين پژوهش به منظور بررسي و مقايسه خصوصيات فيزيكي، فنول کل، تانن کل و فعاليت آنتي-اکسيداني پوست ميوه 30 رقم مختلف انار، در قالب طرح كاملاً تصادفي با 4 تكرار انجام شد. نتايج اين پژوهش نشان داد که، بين ارقام مختلف در همه فاکتورهاي اندازه¬گيري شده اختلاف معني¬داري وجود دارد. وزن ميوه، درصد پوست و ضخامت پوست به ترتيب از 89/196 تا 87/135 گرم، 82/59 تا 61/63 درصد و 13/3 تا 25/5 ميلي¬متر متغيير بودند. نتايج همچنين نشان داد که، ميزان فنول کل از 35/320 تا 52/325 ميلي¬گرم در 1 گرم ماده خشک متغيير مي¬باشد. ميزان تانن کل در بين ارقام انار از 35/189 تا 35/197 ميلي¬گرم در 1 ماده خشک مشاهده شد. فعاليت آنتي¬اکسيداني پوست انار به روش DPPH اندازه¬گيري شده، که ميزان آن بين 60/69 تا 60/93 درصد متغيير بود. علاوه بر اين، همبستگي مثبتي بين فعاليت آنتي-اكسيداني با ميزان فنول کل(923/0=r) و تانن کل (816/0=r) وجود داشت. نتايج نشان داده که، رقم مهمترين فاکتور جهت تعيين خصوصيات فيزيکي، ترکيبات فنولي و فعاليت آنتي-اکسيداني در انار مي¬باشد. مقادير بالاي ترکيبات فنولي موجود در پوست انار پتانسيل خوبي را به عنوان يک مکمل غني از آنتي‌اکسيدان‌هاي طبيعي فراهم آورده است.

متن کامل مقاله