عنوان
بررسی سازگاری برخی از ارقام عمده انار کاشت شده در استان یزد.
نویسنده (گان)
محمد رضا وظیفه شناس-
چکیده مقاله
در حال حاضر در کشور ما بيش از 60000 هکتار زير کشت انار قرار دارد و توليد انار حدود 665000 تن در سال مي باشد .انار محصولي است که در برابر تغييرات شرايط هوا و خاک مقاومت زيادي دارد. اين محصول از دماي بيست درجه زير صفر تا پنجاه درجه بالاي صفر رشد مي کند. همچنين مي تواند ميزان اسيدي بودن خاک را از 8/6 تا 9/8 تحمل کند. اما مناسب ترين دما براي رشد آن بين 30 تا 40 درجه سانتيگراد و پ – اچ خاک بين 5/7 تا 5/8 است.چندين سال است که به دليل كيفيت مرغوب از نظر صادرات به خارج از كشور در بين محصولات كشاورزي، محصولي بي رقيب بوده و از نظر اقتصادي داراي اهميت فراوان است. با توجه به سطح زير كشت بالاي انار در كشور و افزايش روز افزون تو ليد آن مسأله نگهداري و كنترل عوامل موثر در كاهش كيفيت ميوه انار پس از برداشت از اهميت بسياري برخوردار است. ولي متأسفانه، خشكسالي هاي پي در پي، كاهش كمي و كيفي آبهاي زيرزميني، تنش هاي اقليمي مانند سرمازدگي و آفتاب سوختگي، خسارت تعدادي از آفات و امراض مثل كرم گلوگاه، كنه قرمز پاكوتاه و تركيدگي، بصورت يك مجموعه ي مرتبط انارستانهاي كشور را تهديد مي كند. يکي از مشکلات عمده انارکاري که در اکثر مناطق گرم و خشک شايع است، عارضه ترکيدگي ميوه ي آن است و از آن جهت که اکثر استانهاي عمده ي توليد کننده انار در کشورمان بيشتر در نواحي گرم و خشک و در حاشيه ي کوير قرار دارند. لذا مطالعه علمي عارضه ترکيدگي ضروري به نظر مي رسد ضمن اينکه آفتاب سوختگي نيز باغات انار را تهديد مي کند . در اين تحقيق مناسب ترين و کارآمدترين رقم انار براي استان يزد و مناطقي با اقليم مشابه از نظرمقاومت به آفتاب سوختگي، ترکيدگي و پوسيدگي بررسي شد؛ ارقام مورد بررسي شامل؛ تفتي، زاغ، آبانماهي، گرچ تفتي، تب و لرز، طوق گردن، شهوار دانه سفيد اصفهاني، دانه قرمز(ملس اصفهاني) و اصفهاني دانه سياه (ملس دانه سياه)، از ارقام عمده کشت شده در استان يزد بودند. که مجموع خصوصيات کمي و کيفي آنها در 2 منطقه کاشت مهريز و يزد يادداشت گردد. نتايج نشان داد که کمترين ميزان ترکيدگي، آفتاب سوختگي و پوسيدگي به ترتيب مربوط به ارقام ملس اصفهاني ، آبانماهي و گل تفتي مي باشد.

متن کامل مقاله