عنوان
مقایسه روشهای بسته بندی انارهای تجاری آبدانان استخوانی طبس و میخوش عقدا یزد و تاثیر روی کیفیت و ارزش افزوده آن
نویسنده (گان)
محمد رضا وظیفه شناس-
چکیده مقاله
انار ميوه ايست گرمسيري که در مناطق حاشيه کوير داراي کيفيت بيشتري مي باشد . مصرف اين ميوه به صورت تازه در بين اکثر ملل از محبوبيت بالايي برخوردار است . در صورتيکه اين ميوه مدت زمان بيشتري به صورت تازه نگهداري شود ، مي تواند ارزش افزوده بالاتري را براي توليدکننده و فروشنده و از طرف ديگر لذت بيشتري را براي مصرف کننده داشته باشد . در اين تحقيق دو رقم انار ملس عقدا و آبدانان استخواني طبس انتخاب شدند . کليه انارها در سه محيط دمايي کنترل شدند . دماي شش درجه به پيشنهاد تحقيقي در اسپانيا و صفر درجه که در تحقيقي در ايران پيشنهاد داده شده بود و روش آخر ، روش مرسوم محلي که نگهداري در دماي محيط بود انتخاب شد. از طرف ديگر سه روش نگهداري براي اين کار انتخاب شد . در روش اول ميوه ها داخل توري هاي فومي مخصوص نگهداري گلابي قرار گرفتند ،در روش دوم آنها داخل کاغذهاي روغني مخصوص نگهداري مرکبات گذاشته شدند و در روش آخر ميوه ها داخل جعبه هاي پلاستيکي بدون پوشش خاص بودند . در اين تحقيق تاثير سه تيمار دما ، رقم و روش نگهداري روي ميزان تغييرات PH , TA% , TSS% بررسي شد . تفاوت رقم تاثير معني داري روي تغيير اين صفات داشت اما ساير تيمارها روي صفات فوق تاثير معني داري نداشتند . همچنين شاخص ديگري به نام شاخص بازارپسندي اندازه گيري شد . دراين مقايسه نظر مصرف کننده ها در مورد ظاهر و کيفيت دانه ها و پوست ميوه جويا شده و به صورت درصدي رتبه بندي گرديد . بر طبق شاخص بازارپسندي ، داشتن پوشش در حفظ کيفيت ظاهري ميوه تاثير بسيار معني داري داشت . نگهداري ميوه ها در دماي پايين و بدون پوشش نيز روي حفظ کيفيت دانه ها موثر بود .

متن کامل مقاله