عنوان
نقش قارچ‌های بیماری‌زای گیاهی در زوال درختان انار استان خراسان‌رضوی
نویسنده (گان)
حمید افضلی- مجتبی اسکندری-
چکیده مقاله
خشكيدگي درختان انار يكي از مهمترين معضلات اين گياه باغي در استان خراسان رضوي مي‌باشد كه اخيراً خسارات شديدي به باغداران وارد نموده است. به منظور بررسي نقش قارچ‏هاي بيماريزا، بازديدهايي از مناطق مهم انار کاري استان انجام شد و درختان داراي علائم پوسيدگي ريشه، سرخشكيدگي، شانکر و سوختگي شاخه نمونه‌برداري گرديد. پس از جدا‏سازي و خالص‏سازي، شناسايي بر اساس کليد‏‏هاي معتبر قارچ‏شناسي صورت گرفت و مناطق انتشار و درصد آلودگي به عوامل بيماري‏زاي قارچي تعيين شده، آزمون بيماري‌زايي روي شاخه‏هاي بريده در آزمايشگاه و در نهال‏هاي يکساله در گلخانه انجام گرديد. بر‏اين‏اساس در بين جدايه‏هاي بيماري‌زا، از ريشه Armillaria mellea و Phytophthora cactorum و از تنه و شاخه Nattrassia mangiferae به دست آمد که درصد فراواني نسبي آنها در بين 165 جدايه بيماري‏زا به ترتيب برابر با 33/13، 09/9 و 58/77 درصد تعيين شد. نتايج نشان داد که درصد علايم مرتبط با خشکيدگي درختان انار در باغات مورد بازديد بين100-1/37 درصد و درصد آلودگي‌هاي قارچي در اين باغات بين 7/40-0 درصد مي‌باشد که اين امر نشان مي‌دهد که قارچها نقش مهمي در خشکيدگي باغات انار به عهده دارند. از طرفي نقش ساير عوامل خسارت‌زاي زنده و غير زنده (عوامل فيزيولوژيکي و مديريت باغ) نيز بسيار مهم به نظر مي‌رسد.

متن کامل مقاله