عنوان
اثرات محلولپاشی نیترات پتاسیم بر خصوصیات انار ملس یزدی
نویسنده (گان)
مهدی خیاط-
چکیده مقاله
مطالعات محدودي مبني بر تاثير محلوپاشي مواد مغذي بر خصوصيات انار وجود داشتند. اين تحقيق بمنظور بررسي اثرات نيترات پتاسيم بر کيفيت انار انجام شد. تيمارها عبارت بودند از: 1) آب مقطر که بعنوان شاهد انتخاب شد؛ 2) نيترات پتاسيم با غلظت 250 ميليگرم بر ليتر بهمراه مويان؛ 3) نيترات پتاسيم با غلظت 500 ميليگرم بر ليتر بهمراه مويان، که همه تيمارها در زماني انجام شد که قطر ميوه 30 ميليمتر بود. خصوصيات آبميوه، پوست و آريل و همچنين اجزاي کيفيت ميوه بعد از برداشت محصول بررسي شدند. نتايج نشان داد نيترات پتاسيم 250 ميليگرم بر ليتر سبب افزايش ميزان آبميوه و وزن در قياس با شاهد و تيمار 500 ميليگرم بر ليتر شد. افزايش غلظت نيترات پتاسيم سبب کاهش طول و قطر آريل گرديد. بالاترين ميزان مواد جامد محلول و ويتامين ث در تيمار 250 ميليگرم بر ليتر حاصل شد هرچند تفاوت معني داري بين تيمارها در مورد اسديته و واکنش آبميوه مشاهده نشد. اين يافته ها نشان مي دهند که کاربرد اين ماده در مراحل اوليه از رشد ميوه انار مي تواند خصوصيات آن را تحت تاثير قرار دهد.

متن کامل مقاله