عنوان
انار و گستره ی معنایی آن در آیین ها وباورها
نویسنده (گان)
شهربانو موسی زاده-
چکیده مقاله
اناريکي از مقدس ترين درختاني است که تقدس خود را تا به امروز در ميان ايرانيان نگاه داشته و تک درخت آن نزديک امام زاده ها و بر بالاي تپه ها و کوه ها همواره مقدس بوده و بدان دخيل مي بندند و ترکه هاي آن به عنوان برسم مقدس در آيين هاي زرتشتي به دست گرفته مي شد ه است . انار براي رنگ سبز تند برگ هايش و نيز براي رنگ وشکل غنچه و گل که همانند آتش دان است هميشه تقديس مي شده و پر دانگي اش نماينده ي برکت، باروري ، همبستگي و زيبايي است . اين ميوه ي بهشتي جزو ميوه هايي است كه از قديم وجود داشته به طوري که حتي در كتب مقدس نيز چندين بار نام آن ذكر شده است . ازاين روي نويسنده ي مقاله سعي نموده تا ضمن بررسي آن در برخي فرهنگ ها نه تنها از اين جهت که ميوه اي خوراکي وبسيار سودمند است بلکه به خاطر پيشينه ي کهن وتقدسش در ميان اقوام آن را مورد کنکاش قرار دهد .

متن کامل مقاله